05-240 Jaźwie
ul. Ośmiu Stawów 8A
tel.: 695 490 860
tel.: 695 490 858

ŁOWISKO JESIOTRREGULAMIN

obowiązujący na terenie łowiska od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy:

soboty – niedziele i wybrane dni świąteczne w godz. 7:00 – 18:00

1.    Prawo do wędkowania uzyskuje osoba, która okazała się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, dokonała opłaty według obowiązującego cennika i otrzymała kartę wstępu na łowisko.

2.    Osoba towarzysząca, wchodząca na teren łowiska również jest zobowiązana do wykupienia rekreacyjnej karty wstępu.

3.    Osoba wprowadzająca na teren łowiska psa zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za wprowadzone zwierzę.

4.    Osoba wykupująca kartę wstępu lub kartę rekreacyjną oświadcza, że akceptuje regulamin łowiska.

5.    Osoby przebywające na terenie łowiska bez uiszczenia opłat oraz łamiące regulamin łowiska będą uważane za nieuczciwe i zostaną wyproszone.

6.    Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej lud dokonał rezerwacji telefonicznej na podstawie wykupionego karnetu.

7.    Osoby opuszczające łowisko są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu właścicielowi obiektu. Wyjazd bez wiedzy właściciela będzie traktowany jako próba kradzieży ryb.

8.    W przypadku podejrzenia kradzieży ryb, właściciel łowiska ma prawo do kontroli pojazdu i jego zawartości.

9.    Jeśli dojdzie do kradzieży ryb, osoby/osoba, która to uczyniła jest zobowiązana do ich zakupu, ale w cenie 100 zł za kg. W przypadku odmowy przyjęcia tej kary zostanie wezwana policja.

10.    Ponadto osoby, które zostaną przyłapane na kradzieży ryb, wędek lub innych przedmiotów będą miały zakaz wstępu na łowisko.

11.    Na łowisku stosujemy zasadę „złów i wpuść”.  Nie dotyczy to tołpyg i karasi. Ryby tych gatunków należy zgłosić i przenieść do miejsca wskazanego przez właściciela łowiska.

12.    W siatce można trzymać tylko te ryby, które będą zakupione. Po zakończeniu wędkowania należy za nie zapłacić.

13.    Ryb niewolno kłaść na ziemi /trawie. Na stanowisku musi znajdować się mata, na której odhacza się rybę i dezynfekuje miejsce po haczyku oraz ew. inne drobne otarcia.

14.    Dopuszcza się stosowanie 2 metod wędkowania: gruntowa i spławikowa.

15.    Na łowisku obowiązuje łowienie na haczyki bezzadziorowe.

16.    Minimalna średnica żyłki we wszystkich metodach wędkowania 0,28 mm.

17.    Na łowisku używamy tylko zestawów bezpiecznych (po zerwaniu żyłki możliwość swobodnego uwolnienia się ciężarków).

18.    Wędkujących obowiązuje posiadanie podbieraka o rozstawie ramion minimum  70 cm, wykonanego z miękkiego, bezpiecznego dla ryb materiału oraz środka do dezynfekcji ran złowionych ryb.

19.    Przenoszenie ryb do wypuszczenia tylko w matach. Wszystkie duże ryby, przed wypuszczeniem, obowiązkowo muszą być natlenione.

20.    W sytuacji rażącego postępowania ze złowioną rybą czego efektem będzie jej uszkodzenie lub śnięcie właściciel łowiska ma prawo do nałożenia kary finansowej w wysokości 100 zł za każdy kilogram ryby.

21.    Dopuszcza się możliwość wędkowania na 2 wędki.

22.    Za dodatkową wędkę pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

23.    Zabrania się:
 • używania haczyków zadziorowych;
 • używania plecionki, przyponów strzałowych oraz ledkorów;
 • przetrzymywania ryb w siatce; łowioną rybę, jeśli nie jest pokaleczona należy niezwłocznie wypuścić do wody;
 • zabijania i patroszenia ryb na stanowisku wędkarskim, po zapłaceniu za złowione ryby można je wypatroszyć w miejscu do tego przeznaczonym;
 • kąpieli oraz mycia naczyń w stawie;
 • palenia ognisk i grillowania na całym terenie łowiska, ognisko można rozpalić tylko w wyznaczonym miejscu za zgodą właściciela łowiska;
 • nadużywania alkoholu oraz zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska;
 • zaśmiecania łowiska, po zakończeniu wędkowania na stanowisku należy pozostawić porządek, a odpady zanieść do pojemników na śmieci;
 • wnoszenia ryb żywych lub martwych celem użycia ich, lub ich części jako przynęty;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonym miejscem WC;
 • wprowadzania psów na teren łowiska chyba, że zostanie uiszczona dodatkowa opłata;

24.    Osoby przebywające na terenie łowiska zobowiązane są zabrać wytworzone przez siebie odpady (śmieci) ze sobą.  
 
25.    Osoba wędkująca zobowiązuje się do stosowania zaleceń właściciela łowiska lub osoby upoważnionej, który ma prawo do kontroli stanowiska, uiszczonej opłaty, czy metod połowu.

26.    Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia części zbiornika z wędkowania.

27.    Prosimy o przestrzeganie godzin pracy łowiska. W przypadku przedłużenia czasu pobytu będzie naliczona opłata jak za kolejny wstęp na łowisko.

28.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku.

29.    Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu podczas pobytu na terenie łowiska.

30.    Natychmiast należy przerwać wędkowanie w uzasadnionym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, szczególnie podczas wyładowań atmosferycznych.

31.    Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, w pełni ponoszących za nich odpowiedzialność.

32.    Właściciel lub obsługa łowiska mają prawo do wypraszania z terenu łowiska, w przypadku: głośnego zachowania, śmiecenia, dewastacji i kradzieży.

33.    Wszelkie uwagi, spostrzeżenia (np.: martwe ryby), oznaki dewastacji czy kradzieży należy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi łowiska.

34.    Osoby przebywające na łowisku są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

35.    Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.Łowisko Jesiotr